Ordensregler

Last ned ordensreglementet her

Ordensreglement for Greåkerdalen 1 borettslag

Vedtatt på generalforsamling 11.4.2016. Sist endret 27.04.2022 

 

Ordensreglement for Greåkerdalen 1 borettslag 

Vedtatt på generalforsamling 11.4.2016. Sist endret 27.04.2022 

Det henstilles til hver enkelt borettshaver å sette seg nøye inn i ordensreglementet. 

Borettshaver plikter også å informere sine barn og gjester om dette. 

Etter at ordensreglementet er lest, returneres svarslippen på siste side til borettslagets egen postkasse i postrommet. 

Vedrørende klager. 

Det er en fordel om flere naboer signerer en evt. klage. 

Dette for å underbygge en evt. klage. 

Klagen må inneholde navn og leilighetsnummer på den som klager, navn og leilighetsnummer til den det klages på, dato, klokkeslett og hva klagen gjelder. 

Klagen må være skriftlig. Styret tar ikke imot muntlige klager. 

Pkt. 1. Styret og vaktmester. 

Styret og vaktmester skal ikke kontaktes etter kl. 22:00 om det ikke er strengt nødvendig. 

Styret ønsker skriftlige henvendelser. 

Pkt. 2. Bruksoverlating 

Bruksoverlating skal søkes om og godkjennes av styret. 

Styret skal motta et søknadsskjema om bruksoverlating i god tid før et evt. leieforhold starter. 

Søknadsskjemaet skal inneholde følgende: navn, leilighetsnummer og mobilnummer til utleier. Navn og mobilnummer til den som skal leie og leieperiode. 

Det er ønskelig at den som skal leie kan oppgi referanser fra tidligere leieforhold. 

Pkt. 3. Balkongen. 

- Rømningsveiluken på balkongen skal ikke blokkeres. Denne må man benytte ved en evt. evakuering/rømning bortover på balkongene. 

- Balkongen skal ikke brukes som lagerplass. Brennbart materiale skal ikke oppbevares på balkongen. 

- Stoppede møbler er ikke tillatt brukt på balkongen på grunn av brannfare. 

- Oppbevaring av søppel på balkongen er ikke tillatt. 

- Åpen ild må ikke benyttes på balkongen. 

- Det er forbudt å bruke engangsgrill og kullgrill på balkongen. 

- Ved bruk av gassgrill på balkongen, SKAL alle glassvinduer være åpne på grunn av luftsirkulasjon. Vedlikehold av gassbeholder tilhørende slange og koblingsenhet, er beboers ansvar. Etter endt bruk SKAL gasstilførsel slås av, og koblingsenhet skal tas av beholder.  

- Det er kun tillatt med 2 * 11 kg. gassbeholdere pr. leilighet, 1 til bruk, og evt. 1 til lagring. Det er forbudt å lagre gassbeholdere i felles bodanlegg, garasjeanlegg osv. 

- Risting og lufting av tepper, tøy og lignende fra balkongen er ikke tillatt. 

- Det er forbudt å montere opp parabolantenner eller andre typer antenner på balkongen. 

- Det er forbudt å montere varmepumpe på balkongen 

- Det er forbudt å montere markiser eller lignende på balkongen. 

- Det er forbudt å henge opp blomsterkasser på balkongens utside. 

- Det er forbudt å montere opp andre gardiner e.l. enn rullegardin som følger med i balkongleveransen. Den enkelte andelseier er ansvarlig for å holde de leverte rullegardinene i orden. Rullegardinene må ikke rulles opp fuktige. 

- Det er forbudt å bore eller på annen måte å punktere gulvet, himling, ev. metallkledd mellomvegg, aluminiumprofilene eller glasset. 

- Mating av fugler og kasting av mat fra balkongen, er forbudt. 

- Det er forbudt å kaste gjenstander, sneiper, flasker og lignende fra balkongen. 

- Det er forbudt å tildekke balkongens dreneringssystem. 

- Det må ikke helles vann ut over balkonggulvet, det renner ned på utsiden av glassene på balkongen under og kan i verste fall komme inn på den samme. 

- Balco sin utleverte brukerveiledning, skal følges. 

- Hver andelseier fra 1-4 etg. er selv ansvarlig for å holde orden på sin balkong i forhold til hva som er synlig over balkongfronten. For underetasjebalkongene, kreves det mer orden da disse er mer synlig og også mer utsatt for å tiltrekke seg uønskede dyr 

- Styret kan ved salg kreve tilgang til borettshaverens balkong for tilsyn. Slikt tilsyn skal om mulig varsles med en uke varsel. Styret kan velge å bruke vaktmesterfirma til å utføre tilsynsoppgaven, som en del av regelmessig oppfølging av borettslaget eiendom. 

Pkt. 4. Vask. 

Egen inngangsdør og nærliggende vegger frem til naboen vaskes ved behov. 

Pkt. 5. Korridorene, trappehus, ute på fellesområde og heisen. 

Barnevogner, sykler, ski, kjelker og lignende skal ikke hensettes utenfor leilighetsdøren, i korridorene, trappehus eller utenfor på felles område. 

Slike ting kan hensettes i sykkelrom i oppgang B. 

Skotøy, søppelposer og lignende skal ikke settes utenfor inngangsdøren til leiligheten. 

Korridorene, trappehus og heis skal ikke brukes til lekeplass eller oppholdsplass. 

Foreldrene vil bli holdt økonomisk ansvarlige for de skader barna påfører borettslagets eiendom. 

Heisen skal ikke brukes av barn alene i tilfelle den skulle stoppe! 

Pkt. 6. Røyking. 

Det er strengt forbudt å røyke i trappehuset, korridorene, fellesområder inne, heisen og i garasjen. 

Pkt. 7. Søppel. 

7.1 

På parkeringsplassen er det følgende containere: 

Husholdningsavfall. Ikke alt annet! 

Papp og kartong. Må slås sammen. Ikke alt annet! 

Glass og metall. Skylles før det kastes. 

All annet av søppel er hver borettshaver ansvarlig for å få kastet på egnet sted selv. 

Det skal ikke hensettes søppel på utsiden/ ved siden av containerne! 

7.2 

Det er ikke tillatt å kaste avfall, søppel, sneiper, flasker og lignende på borettslagets eiendom. 

Pkt. 8. Ro. 

Man må man vise hensyn med musikk, TV og lignende etter følgende klokkeslett: 

kl. 22:00 på hverdager og søndag, 

kl. 24:00 på fredager og lørdager. 

Ved sammenkomster og fest skal du varsle om dette til de nærmeste naboene og styret. Kan henge opp lapp på oppslagstavlen. 

Reparasjoner, snekring, boring og lignende. 

Det er ikke tillatt med denne type støy: 

etter kl. 20:00 på hverdager, 

etter kl. 18:00 på lørdager. 

Søndager og helligdager skal det være ro og ikke slike støyende aktiviteter. 

Pkt. 9. Garasjeplassen. 

Det er kun tillatt å eie en garasjeplass. 

Garasjeplassen skal holdes ryddig. 

Den skal ikke brukes til reparasjon av biler, dekkoppbevaring, bod/lagringsplass og ei heller som søppelplass! 

Borettslaget har mulighet for å oppbevare dekk i tilfluktsrommet. 

Borettshavere som har garasjeplass skal parkere der. 

De som ikke etterkommer dette vil få en skriftlig klage. 

Pkt. 10. Parkeringsplassen. 

Det er ikke tillatt å parkere hengere, campingvogner, avskiltet kjøretøy, båter, bobiler o.l. på borettslagets eiendom uten godkjenning fra styret. 

Pkt. 11. Dørene. 

Hovedinngangsdørene er låste hele døgnet. 

Dørene i korridorene skal være lukket. 

Garasjeporten skal være lukket. 

Til hver leilighet hører det 2 stk. nøkler til inngangsdøren, 2 stk. nøkler til postkassene og 2 kodebrikker. Det er den respektive borettshaver som er ansvarlig for nøklene, herunder ev. kostnader ved behov for kopiering eller skifte av låssylinder. Bestilling gjøres til styret, som fakturerer borettshaveren for kostnaden. 

Selger som ikke kan vise til det riktige antall nøkler som er bestilt på aktuelle låsesystemet (dette kan sjekkes opp hos låsefirma), må bekoste låsesmed, ny sylinder og 3 nøkler før overtagelse. Det skal følge med 2 nøkler til postkasse og 2 tags til adgangskontrollen. 

Pkt. 12. Overtredelse 

Overtredelse av ordensreglementet anses som mislighold og kan medføre sanksjoner. 

Borettshavere er i denne sammenhengen ansvarlig for at egen husstand og gjester overholder ordensreglementet. 

Pkt. 13. Dyrehold. 

Det er tillatt å ha dyr som kun er innendørs og ikke er til sjenanse for de øvrige borettshaverne. 

Før man anskaffer seg dyr må det søkes om og godkjennes av styret. 

Se eget dyrereglement. 

Svarslipp på dyrereglementet skal signeres og returneres til styret. 

 

Dyrereglement for Greåkerdalen 1 Borettslag

I januar 2000 trådte det i kraft en ny lov som skal verne om den enkeltes rett til å holde dyr i forskjellige boligsameier i Norge.

Kort fortalt går denne loven ut på at det ikke lenger er anledning til å nekte den enkelte borettshaver av leiligheten å holde innedyr. Det vil si dyr som oppholder seg i leiligheten der hvor eier bor. Med innedyr regnes nå katter, hunder, ildere, gnagere, kaniner, fugler, akvariefisk med mer. Uten at særlige forhold skulle tilsi at det er til ulempe for andre borettshaver.

Som særlige forhold regnes for eksempel allergi mot dyrehår. Her kreves det da legeattest som sier at sykdommen er så alvorlig at den det gjelder ikke kan bruke samme oppgang som dyret passer på sine daglige lufteturer. I bånd sammen med sin eier eller andre som har ansvar for dyret. Dyr det evt. kan bli aktuelt med er hund, katt eller ilder.

Borettslaget kan derfor ikke lenger nekte dyrehold. På grunnlag av denne nye dyreloven er det derfor nødvendig med et eget dyrereglement.

Disse ordensreglene for dyrehold skal gjelde på lik linje med det øvrige ordensreglementet. Disse nye punktene kommer derfor som et vedlegg til punkt 24 i ordensreglementet.

Pkt. 24.1 Borettshaver plikter å opplyse styret om dyrehold, før anskaffelse av dyret.

Pkt. 24.2 Utendørs lufting av dyr skal luftes i bånd på borettslagets eiendom. Båndet skal strammes inn ved møte av øvrige borettshavere.

Pkt. 24.3 Alle ekskrementer etter dyret skal taes opp i egnede poser og kastes på egnet sted.

Pkt. 24.4 Skulle dyreholdet resultere i utslag av allergi hos andre borettshaver, må dyreholdet avsluttes. Dette ved dokumentert allergitest og legeerklæring.

Pkt. 24.5 Balkong er ikke regnet som luftegård for dyreholdet. Dyrene skal derfor ikke stenges ute på balkongen uten tilsyn.

Pkt. 24.6 All mating av eget dyr eller andre dyr fra/på balkong er strengt forbudt.

Pkt. 24.7 Avføring og urinering skal ikke forekomme på balkongen.

Pkt. 24.8 All lek med dyret som resulterer i støy skal foregå utendørs. Etter klokken 22.00 bør også utendørs lek unngås.

Pkt. 24.9 Dyr skal ikke oppholde seg i ganger/korridorer eller øvrige fellesrom. Kun rask transport ut og inn.

Svarslipp for lest og godtatt ordens og dyrereglement for Greåkerdalen 1 borettslag finner du her.

Last ned ordensreglementet her