Under vil det komme løpende informasjon fra styret i kronologisk rekkefølge.

Ordensregler

Last ned ordensreglementet her

Ordensreglement for Greåkerdalen 1 borettslag

Vedtatt på generalforsamling 11.4.2016. Sist endret 26.08.2021


Det henstilles til hver enkelt borettshaver å sette seg nøye inn i ordensreglementet. Borettshaver plikter også å informere sine barn og gjester om dette.
Etter at ordensreglementet er lest, returneres svarslippen på siste side til borettslagets egen postkasse i postrommet.


Vedrørende klager.


Det er en fordel om flere naboer signerer en evt. klage.
Dette for å underbygge en evt. klage.
Klagen må inneholde navn og leilighetsnummer på den som klager, navn og leilighetsnummer til den det klages på, dato, klokkeslett og hva klagen gjelder. Klagen må være skriftlig. Styret tar ikke imot muntlige klager.

Pkt. 1 . Styret og vaktmester.


Styret og vaktmester skal ikke kontaktes etter kl. 22:00 om det ikke er strengt nødvendig.
Styret ønsker skriftlige henvendelser.

Pkt. 2. Bruksoverlating


Bruksoverlating skal søkes om og godkjennes av styret.
Styret skal motta et søknadsskjema om bruksoverlating i god tid før et evt. leieforhold starter.
Søknadsskjemaet skal inneholde følgende: navn, leilighetsnummer og mobilnummer til utleier. Navn og mobilnummer til den som skal leie og leieperiode.
Det er ønskelig at den som skal leie kan oppgi referanser fra tidligere leieforhold.

Pkt. 3. Balkongen.

 • Rømningsveiluken på balkongen skal ikke blokkeres. Denne må man benytte ved en evt. evakuering/rømning bortover på balkongene.
 • Balkongen skal ikke brukes som lagerplass. Brennbart materiale skal ikke oppbevares på bal kongen.
 • Stoppede møbler er ikke tillatt brukt på balkongen på grunn av brannfare.
 • Oppbevaring av søppel på balkongen er ikke tillatt.
 • Åpen ild må ikke benyttes på balkongen.
 • Det er forbudt å bruke engangsgrill og kullgrill på balkongen.
 • Ved bruk av gassgrill på balkongen, SKAL alle glassvinduer være åpne på grunn av luftsirkulasjon. Vedlikehold av gassbeholder tilhørende slange og koblingsenhet, er beboers ansvar. Etter endt bruk SKAL gasstilførsel slås av, og koblingsenhet skal tas av beholder.
 • Risting og lufting av tepper, tøy og lignende fra balkongen er ikke tillatt.
 • Det er forbudt å montere opp parabolantenner eller andre typer antenner på balkongen.
 • Det er forbudt å montere varmepumpe på balkongen
 • Det er forbudt å montere markiser eller lignende på balkongen.
 • Det er forbudt å henge opp blomsterkasser på balkongens utside.
 • Det er forbudt å montere opp andre gardiner e.l. enn rullegardin som følger med i balkongleveransen. Den enkelte andelseier er ansvarlig for å holde de leverte rullegardinene i orden. Rullegardinene må ikke rulles opp fuktige.
 • Det er forbudt å bore eller på annen måte å punktere gulvet, himling, ev. metallkledd mellomvegg, aluminiumprofilene eller glasset.
 • Mating av fugler og kasting av mat fra balkongen, er forbudt.
 • Det er forbudt å kaste gjenstander, sneiper, flasker og lignende fra balkongen.
 • Det er forbudt å tildekke balkongens dreneringssystem.
 • Det må ikke helles vann ut over balkonggulvet, det renner ned på utsiden av glassene på balkongen under og kan i verste fall komme inn på den samme.
 • Balco sin utleverte brukerveiledning, skal følges.
 • Hver andelseier fra 1-4 etg. er selv ansvarlig for å holde orden på sin balkong i forhold til hva som er synlig over balkongfronten. For underetasjebalkongene, kreves det mer orden da disse er mer synlig og også mer utsatt for å tiltrekke seg uønskede dyr
 • Styret kan ved salg kreve tilgang til borettshaverens balkong for tilsyn. Slikt tilsyn skal om mulig varsles med en uke varsel. Styret kan velge å bruke vaktmesterfirma til å utføre tilsynsoppgaven, som en del av regelmessig oppfølging av borettslaget eiendom.

 

Pkt. 4. Vask.


Egen inngangsdør og nærliggende vegger frem til naboen vaskes ved behov.


Pkt. 5. Korridorene, trappehus, ute på fellesområde og heisen.


Barnevogner, sykler, ski, kjelker og lignende skal ikke hensettes utenfor leilighetsdøren, i korridorene, trappehus eller utenfor på felles område.
Slike ting kan hensettes i sykkelrom i oppgang B.
Skotøy, søppelposer og lignende skal ikke settes utenfor inngangsdøren til leiligheten.
Korridorene, trappehus og heis skal ikke brukes til lekeplass eller oppholdsplass. Foreldrene vil bli holdt økonomisk ansvarlige for de skader barna påfører borettslagets eiendom.
Heisen skal ikke brukes av barn alene i tilfelle den skulle stoppe!

Pkt. 6. Røyking.


Det er strengt forbudt å røyke i trappehuset, korridorene, fellesområder inne, heisen og i garasjen.


Pkt. 7. Søppel.


7.1
På parkeringsplassen er det følgende containere:
Husholdningsavfall. Ikke alt annet!
Papp og kartong. Må slås sammen. Ikke alt annet!
Glass og metall. Skylles før det kastes.
All annet av søppel er hver borettshaver ansvarlig for å få kastet på egnet sted selv. Det skal ikke hensettes søppel på utsiden/ ved siden av containerne!


7.2
Det er ikke tillatt å kaste avfall, søppel, sneiper, flasker og lignende på borettslagets eiendom.


Pkt. 8. Ro.


Man må man vise hensyn med musikk, TV og lignende etter følgende klokkeslett:
kl. 22:00 på hverdager og søndag,
kl. 24:00 på fredager og lørdager.
Ved sammenkomster og fest skal du varsle om dette til de nærmeste naboene og styret. Kan henge opp lapp på oppslagstavlen.
Reparasjoner, snekring, boring og lignende.
Det er ikke tillatt med denne type støy:
etter kl. 20:00 på hverdager,
etter kl. 18:00 på lørdager.
Søndager og helligdager skal det være ro og ikke slike støyende aktiviteter.


Pkt. 9. Garasjeplassen.


Det er kun tillatt å eie en garasjeplass.
Garasjeplassen skal holdes ryddig.
Den skal ikke brukes til reparasjon av biler, dekkoppbevaring, bod/lagringsplass og ei hel ler som søppelplass!
Borettslaget har mulighet for å oppbevare dekk i tilfluktsrommet.
Borettshavere som har garasjeplass skal parkere der.
De som ikke etterkommer dette vil få en skriftlig klage.


Pkt. 10. Parkeringsplassen.


Det er ikke tillatt å parkere hengere, campingvogner, avskiltet kjøretøy, båter, bobiler o.l. på borettslagets eiendom uten godkjenning fra styret.

Pkt. 11. Dørene.


Hovedinngangsdørene er låste hele døgnet.
Dørene i korridorene skal være lukket.
Garasjeporten skal være lukket.
Til hver leilighet hører det 2 stk. nøkler til inngangsdøren, 2 stk. nøkler til
postkassene og 2 kodebrikker. Det er den respektive borettshaver som er ansvarlig for nøklene, herunder ev. kostnader ved behov for kopiering eller skifte av
låssylinder. Bestilling gjøres til styret, som fakturerer borettshaveren for kostnaden.


Pkt. 12. Overtredelse


Overtredelse av ordensreglementet anses som mislighold og kan medføre sanksjoner. Borettshavere er i denne sammenhengen ansvarlig for at egen husstand og gjester
overholder ordensreglementet.


Pkt. 13. Dyrehold.


Det er tillatt å ha dyr som kun er innendørs og ikke er til sjenanse for de øvrige
borettshaverne.
Før man anskaffer seg dyr må det søkes om og godkjennes av styret.
Se eget dyrereglement.
Svarslipp på dyrereglementet skal signeres og returneres til styret.

 

Dyrereglement for Greåkerdalen 1 Borettslag

I Januar 2000 trådte det i kraft en ny lov som skal verne om den enkeltes rett til å holde dyr i forskjellige boligsameier i Norge.

Kort fortalt går denne loven ut på at det ikke lenger er anledning til å nekte den enkelte borettshaver av leiligheten å holde innedyr. Det vil si dyr som oppholder seg i leiligheten der hvor eier bor. Med innedyr regnes nå katter, hunder, ildere, gnagere, kaniner, fugler, akvariefisk med mer. Uten at særlige forhold skulle tilsi at det er til ulempe for andre borettshaver.

Som særlige forhold regnes for eksempel allergi mot dyrehår. Her kreves det da legeattest som sier at sykdommen er så alvorlig at den det gjelder ikke kan bruke samme oppgang som dyret passerer på sine daglige lufteturer. I bånd sammen med sin eier eller andre som har ansvaret for dyret. Dyr det evt kan bli aktuelt med er hund, katt eller ilder.

Borettslaget kan derfor ikke lenger nekte dyrehold. På grunnlag av denne nye dyreloven er det derfor nødvendig med et eget dyrereglement.

Disse ordensreglene for dyrehold skal gjelde på lik linje med det øvrige ordensreglementet. Disse nye punktene kommer derfor som et vedlegg til punkt 24 i ordensreglementet.

24.1. Borettshaver plikter å opplyse styret om dyrehold, før anskaffelse av dyret.

24.2. Utendørs lufting av dyr skal luftes i bånd på borettslagets eiendom. Båndet skal strammes inn ved møte av øvrige borettshavere.

24.3. Alle ekskrementer etter dyret skal tas opp i egnede poser og kastes på eget sted.

24.4. Skulle dyreholdet resultere i utslag av allergi hos andre borettshaver, må dyreholdet avsluttes. Dette ved dokumentert allergitest og legeerklæring.

24.5. Balkong er ikke regnet som luftegård for dyreholdet. Dyrene skal derfor ikke stenges ute på balkongen uten tilsyn.

24.6. All mating av eget dyr eller andre dyr fra/på balkong er strengt forbudt.

24.7. Avføring og urinering skal ikke forekomme på balkongen.

24.8. All lek med dyret som resulterer i støy skal foregå utendørs. Etter klokken 22.00 bør også utendørs lek unngås.

24.9. Dyr skal ikke oppholde seg i ganger/korridorer eller øvrige fellesrom. Kun rask transport ut og inn.

 Last ned ordensreglementet her

Informasjon fra Get 21.10.16

Informasjon fra Get 04.10.16

 

29.09.16

INFORMASJON TIL BEBOERE I DALVEIEN 114

Ser at det er nødvendig å minne på om følgende ordensregler:

Garasjeplassen

Alle med garasjeplass skal parkere inne! Ved at flere med plass i garasjen står ute medfører det problemer for andre beboere som ikke får parkert.

Det skal ikke hensettes noe annet på plassen enn bilen!

Dekk skal i bomberommet, sykler i sykkelrom. Søppel og annet skal kastes eller oppbevares et annet sted.

Søppel

Det skal ikke hensettes søppel eller annet ved/ rundt containeren. Dette tiltrekker seg dyr – fugler og rotter. Ser ille ut.

Husholdningsavfall skal i riktig container.

Papp og papir og ikke annet skal i egen container.

Møbler, og annet skal ikke hensettes ved containeren. Dette må du selv kjøre bort.

Det er også hensatt diverse skrot og annet utenfor bodene i felles bodareal. Ting må settes inn i boden ikke utenfor.

Dette må fjernes innen senest 14.10.16 ellers så blir det kastet.

Hundebæsj og urinering

Hundebæsj skal tas opp, kastes i container på parkeringsplassen og ikke ved inngangen til postrommet. Ei heller rundt omkring på uteområdet.

Urinering ved inngangsdørene er en uting – det lukter dårlig.

Byggestøy og annen støy

Det er noen her i blokka som ikke forholder seg til reglene for byggestøy og annen støy. Dette er skikkelig dårlig gjort mot dine naboer. Vi har mennesker her i blokka som er hjemme hele tiden av ulike årsaker – ha respekt for at det skal være stille en dag i uka, kvelds og nattestid!

Styret vil nå følge opp dette og det vil bli skrevet skriftlig klage til de som ikke følger opp.

   VIS RESPEKT FOR REGLENE OG NABOENE DINE!

Heisen

Vi må stadig ha heismontør her fordi heisen stopper/står.

Dette er fordi heisdøren blir dyttet opp og holdt oppe ved flytting. Heisdørene må få gå opp og igjen i sin egen tidsintervall. Har du så dårlig tid, så ta trappa. Veldig trasig for de som er avhengig av å bruke heisen at du med dårlig tid forårsaker stopp av heisen.

Garasjeporten kan nå åpnes med mobilen

Borettslaget har installert et system som gjør at du kan åpne garasjeporten med mobilen. Ønsker du tilgang til dette, så send en sms til Mona 99008244 med navn, leil.nr og mobilnr.

Brannvarslinganlegget som står og piper

Det skjer stadig at brannvarslingsanlegget står og piper.

Det kommer opp feilmelding om at enhet/detektor er demontert. Dette blir gjort av beboere inne i leilighetene.

Kostnaden ved å tilkalle Visison, finne ut av feilen og montere/reparere detektoren som er tuklet med, demontert eller annet av beboer – må beboer selv bekoste.

Ved at vi alle som bor i blokka forholder oss til reglene skaper vi i felleskap et godt bomiljø for alle :)

 

Ordensreglene finner du her:

http://greakerdalen.no/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=2

Styret, 29.09.16

Spørsmål fra beboere til GET med svar fra GET 26.09.16

 

Skal vi ha ny kabel inn? Nei, dere skal ikke ha nye kabler, vi bruker eksisterende internett i borettslaget.

Fiber eller koaks? Det er selvfølgelig fiber dere får, da det er det dere har pr. i dag også.

Må dere inn i leilighetene? Vi må inn i leilighetene for å bytte ut de gamle Altibox hussentralene til nye og moderne Get sentraler.

Hvis man ikke ønsker å ha GET boks fordi da må man betale TV lisens? Om noen ikke ønsker Getbox skal de selvfølgelig få slippe dette, beboere har da sikkert ikke tv og benytter seg bare av bredbåndet. Det er heller ikke slik at Get krever inn tv-lisens, det står NRK for, og det blir registrert når du kjøper tv for eksempel hos Elkjøp eller Expert.

Hvis det ikke er GET boks i leiligheten ved innflytting? Når en beboer flytter ut leverer de sin dekoder på Greåker, ny beboer henter da ut dekoder og evt. annet utstyr de ønsker når de flytter inn (kostnadsfritt selvfølgelig). Alle leilighetene blir klargjort for både digital tv og bredbånd, selv om noen ikke ønsker å benytte seg av det i dag.

Dekoderboksene vi har fra Altibox skal kastes. De kan leveres til gjenvinningspunkt på Elkjøp, Gatedalen eller Hevingen. De skal ikke kastes i våre containere!

Styret, 26.09.16

Informasjon fra Get 14.09.16

 

 

 

Informasjon 18.04.2016

Informasjon til beboere i Dalveien 114

Styret takker Emir Jaskic for tiden som styremedlem.
Styret ønsker Jeanette Noer velkommen som styremedlem.

Alle har fått protokoll fra GF, det nye ordensreglementet, dyrereglementet og en svarslipp.
Svarslippen skal leveres i borettslaget postkasse.

Etter GF var det et kort beboermøte med følgende innspill fra beboere:
*Det ser ikke så bra ut rundt på fellesområdene til borettslaget, søppel, hensatte ting, søppelkasse ved inngangen, bæsj og bæsjeposer fra hund.
Tiltak: Vaktmester skal være mer påpasselig, vi beboere må selv ta ansvar for eget søppel og bæsj/poser etter hund.

*Dårlig renhold i korridorene, trappehus og heisen.
Det ligger gjenglemt hybelkaniner og sandansamlinger i krokene.
Tiltak: Styreleder skal ta det opp med renholder.
Heisen har ikke renhold. Bestille renhold til heisen.
Det er en del hundehår i korridorene der det bor hund.
Hundeeier kan selv ta en runde med støvsugeren ved behov utenfor sin leilighet.

Styret informerte om følgende:
*Selvaag har kontaktet borettslaget og overført en tomt ute på jordet til borettslaget.
*Styret minner om borettslaget sin hjemmeside: Greakerdalen.no
*Garasjeportapp. Det vil bli montert en sender ved garasjeporten. Beboere som ønsker kan laste ned en app og åpne garasjeporten med sin mobiltelefon.
Styret må ha en skriftlig tilbakemelding (navn, leil.nr. og mobiltelefon) om du ønsker å benytte deg av denne appen.
*Rømningsvei på balkongen.
Det er et midtparti på veggskiven inntil nabobalkongen. Denne kan sparkes/slås inn ved en evakueringssituasjon.
Denne luken må ikke blokkeres!

Info fra styret:
Styret deler ut et kartleggingsskjema.
Dette skjemaet skal returneres i utfylt stand og legges i borettslaget sin postkasse.

Styret kommer generelt til å skjerpe inn på brudd på ordens og dyrereglementet. Skriftlig brev med evt. påfølgende skriftlig klage om det påklagede forhold ikke opphører.
Styret får ikke nødvendigvis med seg alt, slik at det er fint at du som beboer sier ifra til de som bryter reglene eller tar kontakt med styret om du selv ikke ønsker å konfrontere vedkommende.
Styret minner om at du som beboer kan kontakte Bomiljøtjenesten 22 88 14 89 ved ordensforstyrrelser. Dette er en tjeneste borettslaget betaler for.

Sammen kan vi i fellesskap skape et rent og hyggelig borettslag å bo i.

Styret
18.04.16